36 Chiêu ly hôn – Full

36-chieu-ly-hon

Tác giả: Thủy tụ nhân gia

Edit: nhoclubu.

Văn án : 

Kết hôn bốn năm, tôi chưa từng nghĩ tới, ông xã yêu lại nói với tôi, chúng ta ly hôn đi! Được rồi, nếu muốn ly hôn, vậy ly hôn đi! Nhưng vì sao, khi tôi muốn ly hôn thì, anh ta lại sống chết không chịu vậy? Binh thư có 36 kế, trong đại chiến ly hôn, 36 trận so chiêu thay phiên trình diễn, kết cục anh ly hay không ly?

 

Đọc truyện !

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 3 

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 4

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 5

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 6

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 7

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 8

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 9

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 10

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 11

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 12

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 13

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 14

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 1 – chương 15

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 3

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 4

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 5

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 6

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 7

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 8

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 9

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 10

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 11

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 12

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 2 – chương 13

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 3

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 4

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 5

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 6

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 7

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 8

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 9

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 10

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 11

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 12

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 13

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 14

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 15

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 16

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 17

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 18

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 19

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 20

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 21

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 22

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 23

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 24

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 25

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 26

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 27

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 28

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 29

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 30

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 31

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 32

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 33

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 34

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 35

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 36

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 37

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 38

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 3 – chương 39

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 3

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 4

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 5

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 6

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 7

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 8

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 9

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 10

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 11

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 12

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 13

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 14

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 15

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 16

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 17

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 18

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 19

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 20

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 21

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 22

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 23

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 24

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 25

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 26

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 27

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 28

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 29

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 30

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 31

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 32

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 33

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 34

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 35

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 36

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 37

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 38

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 39

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 40

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 41

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 42

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 43

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 44

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 45

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 46

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 47

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 48

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 49

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 50

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 51

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 52

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 53

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 54

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 55

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 4 – chương 56

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 3

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 4

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 5

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 6

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 7

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 8

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 9

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 10

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 11

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 12

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 13

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 14

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 15.1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 15.2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 16

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 17

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 18

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 19.1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 19.2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 20.1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 20.2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 21

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 22

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 23

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 24

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 25

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 26

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 27

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 28

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 29

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 30

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương 31.1

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  31.2

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  32

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  33

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  34.1

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  34.2

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  35.1

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  35.2

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  36

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  37

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  38

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  39

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 5 – chương  40

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương  1

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 2.1

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 2.2

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 3.1

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 3.2

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 4.1

 36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 4.2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 5

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 6

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 7

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương  8.1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương  8.2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương  9

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương  10.1

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương  10.2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 11

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 11.2

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 11.3

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 11.4

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 11.5

36 Chiêu Ly Hôn – Quyển 6 – chương 11.6

36 Chiêu Ly Hôn – Phiên ngoại 1

36 Chiêu Ly Hôn – Phiên ngoại 2 – Part 1

36 Chiêu Ly Hôn – Phiên ngoại 3

Bình luận - Góp ý

Bình luận

Page 1 of 11